Rådmannen svarer: Hvilke investeringer er gjort på Breivoll?

Laila P. Nordsveen (Ap) krevde i sin interpellasjon til Rådmannen 12.02.14 svar på hvilke investeringer som er gjort av BKM på Breivoll, og hvor mye av dette kommunen må innløse etter endt leieforhold i 2018. Ola Nordal leder i HTM (Hovedutvalg for teknikk og miljø) fulgte opp med en veldig konkret bestilling på spørsmål han ønsket svar på rundt dette. 3. april kommer saken opp i HTM. Du kan lese Rådmannens tilsvar til Nordal her (side 45-49). Vi får det rett og slett ikke til å henge på greip. 

Leieavtalen sier nemlig følgende om investeringene som skal gjøres i leieperioden:

Punkt 3. DKM skal foreta en verdiskapning ved investeringer og påkostninger for ca. 10 millioner kroner i løpet av leietiden. Dette innbefatter nødvendige reparasjoner, vedlikeholdsarbeider, samt utvikling av eiendommen etter nærmere avtale med kommunen. Beløpet inkluderer at DKM foretar en opprustning av vann-og kloakksystemet til eiendommen, herunder eventuelt framføring av vann- og kloakkledninger til eiendommen.

Punkt 8: DKM har ansvar for at helse-og bygningsmyndighetenes krav til at vann-og kloakkforhold til eiendommens bruk er oppfylt. Likedeles skal DKM dekke eventuelle utgifter i forbindelse med offentlige pålegg. Eventuelle utgifter i forbindelse med utvidet bruk av eiendommen dekkes også av leieren. Kostnanden inngår som en del av investeringen etter punkt 3.

Punkt 9. Nødvendige reparasjoner og vedlikeholdsarbeider i leietiden skal bekostes av DKM, og utføres etter nærmere avtale med teknisk sjef, som fører tilsyn med bygningene.

Punkt 13A. Større investeringer i form av nybygg og eventuell framføring av vann-og kloakkledninger til eiendommen, skal nedskrives med 25 års nedskrivningistid regnet fra 1. mai 1998. Dersom leieforholdet avsluttes før nedskrivningtiden er utløpt, skal kommunen betale erstatning for de foretatte investeringer, regnet ut fra lineær nedskrivning av investeringsbeløpet  med 25 års nedskrivningstid.  Investeringer som faller inn under dette punkt, og som kan medføre kommunal erstatning ved leieforholdes opphør, skal avtales på forhånd med rådmannen i Ås.

Punkt 13B. Andre investeringer og påkostninger som leieren foretar, herunder reparasjoner, vedlikeholdsarbeider, dekkes av leieren uten erstatning av kommunen for mulig restverdi ved leieforholdets opphør.

Man trenger ikke være juridisk kompetent for å forstå at det er all grunn til å sette spørsmålstegn til Rådmannens tilsvar. Her går det fram at BKM har investert 12,4 mill i stedet. Disse 12,4 millionene er forøvrig ikke dokumentert noe sted, men kommunen har, utifra eiendommens nåværende tilstand, grunn til å tro at dette beløpet stemmer. Og ikke nok med det. Rådmannen mener sågar at hele beløpet innebærer en avskrivningplikt for kommunen. Dette til tross for at det går klart fram av avtalen at det kun er investeringer etter punkt 13A som skal nedskrives. Her står det at det kun er større investeringer som nybygg og evt. vann-/kloakk som skal nedskrives. Investeringer som faller inn under dette punktet og som medfører erstatningsansvar for kommunen skal dessuten godkjennes av Rådmannen. Det bør da være en opplagt sikkerhet for begge parter at en slik godkjenning gjøres skriftlig?

Hele det oppgitte investeringsbeløpet legges altså til grunn for avskrivning. Men hva med de 10 millionene som BKM pålegges å investere som en del av avtalen i punkt 3? Disse pengene skulle brukes på reparasjoner, vedlikehold og utvikling av eiendommen, og kan nærmest leses som en del av husleia. Hvordan kan dette beløpet plutselig bli avskrivningspliktig? Også dette helt uten noen som helst skriftlig dokumentasjon. Også har vi punkt 8. Her står det svart på hvitt at utgifter i forbindelse med utvidet bruk av eiendommen skal dekkes av DKM. (feks. Brygger) Hvordan kan da også disse investeringene som ved et trylleslag bli nedskrivningspliktige? 

Det er jo ikke tvil om at eiendommen er oppgradert, men det var jo en forutsetning for leieavtalen. Husleia ble jo satt svært lav nettopp med tanke på oppgraderingsbehovet. Det er ikke til å forstå at kommunen overser punktene i kontrakten som tydelig regulerer hvordan investeringene skal håndteres. (Punkter som er til fordel for kommunen som tross alt eier eiendommen!) Legger man til kommunens manglende behov/interesse for å få dokumentert investeringene på 12,4 millioner kroner så blir det rett og slett sjokkerende.

Vi håper HTMs behandling bringer større klarhet i saken.

Dette innlegget ble publisert i Ukategorisert. Bokmerk permalenken.