Hvor står partiene i Breivollsaken?

Kommunevalget nærmer seg med syvmilsteg og det er de politikerne vi velger inn i kommunestyret nå som avgjør Breivollsaken i 2017. Vi får stadig henvendelser fra folk som lurer på hva de skal stemme for å bidra til å styrke saken vår. Vi håper denne oppsummeringen i alfabetisk rekkefølge gjør det litt lettere for dere å ta valget:

Arbeiderpartiet
Fra partiprogrammet: Vi vil forvalte kommunens eiendom Breivoll i samsvar med reguleringsplanen slik at verdiene på eiendommen tas vare på, og slik at eiendommen kan være et sted for rekreasjon og trivsel for befolkningen». I debatt i Facebookgruppa «Valg i Ås» uttaler førstekandidat Ola Nordal: Arbeiderpartiet vil arbeide for å få en bruk av gården som er i samsvar med reguleringsplanen når leiekontrakten utgår i 2018. Det betyr en bruk som er åpen for alle. Også av tunområdet. Nordal gjorde også en solid jobb som leder i HTM da låvesaken var til behandling i fjor.  Han deltok på vårt arrangement «Natt i naturen» både i januar og september og stilte da til bålprat om Breivollsaken.  Laila P. Nordsveen som står på 6.plass på Arbeiderpartiets liste har Breivollsaken som sin «hjertesak».

FrP
Ås Frp sier følgende i en uttalelse til Breivolls Venner:  Frp ser på Breivoll som kanskje den beste investering Ås kommune noen gang har gjort. Området er en av Indre Oslofjords absolutte perler. Ås FrP vil videreutvikle «badeplassen Breivoll» med bl.a. ny sandvolleyballbane, bedre stupebrett og bedre grillfasiliteter, men vi vil også se på hvordan vi kan legge til rette for positiv bruk av alle de 400 målene som Breivoll består av.
I forbindelse med at det eksisterende leieforholdet for selve gården og gårdstunet utløper i 2018, ønsker Ås FrP at hele Breivoll skal kunne brukes til beste for alle kommunens innbyggere. En åpen prosess med mulighet for innspill fra alle interesserte parter bør starte i første halvår 2016. Ås FrP vil – som hittil – være en drivende kraft i en slik prosess.
Kjetil Barfelt, partiets 3. kandidat er svært engasjert i Breivoll og har bidratt til å løfte saken både innad i egne rekker og ovenfor kommunestyret. Han gjorde også en svært god jobb i HTM da låvesaken var oppe i fjor. Han har også stilt opp til bålprat på  «Natt i naturen» både i januar og september 2015.

Høyre
Ås Høyre har ikke noe om Breivoll i sitt partiprogram, men førstekandidat Hilde Kristin Marås sier følgende i en uttalelse til Breivolls Venner: Breivoll friluftsområde skal fortsatt være tilgjengelig for allmennheten. Når det gjelder tunområdet, hvor leieavtalen utgår i 2018, skal vi i god tid diskutere premisser for en ny leieavtale. Vi mener at bygningene fortsatt skal forvaltes og vedlikeholdes av eksterne, og at dette ikke skal overtas av kommunen. Vi mener at gården må vedlikeholdes, og dette gjøres best av eksterne drivere som har økonomi og evne til å gjøre dette i tråd med de premissene som settes som vilkår for nytt anbud.

Kristelig folkeparti
Fra partiprogrammet: KrF legger vekt på å fremme fysisk aktivitet og sosiale møteplasser i lokalmiljøet. Forebyggende og helsefremmende arbeid gir bedre livskvalitet for den enkelte og sparer samfunnet for store helseutgifter. KrF vil (blant annet) prioritere tilrettelegging av Breivoll som friluftsområde for hele befolkningen. KrFs førstekandidat Paul Bolus Johansen sa i en debatt på Nordbymart`n at det viktigste ikke er hvem som driver gården, men at stedet åpnes for allmennheten.  Grete Patil, partiets 4.kandidat har sittet som vara i styret til Breivolls Venner, og hun har også vært vara i styret til NaKuHel Asker. Hun brenner for Breivollsaken og har vært en fantastisk ressurs for foreningen. Hennes fagkunnskap innen folkehelse (Førsteamanuensis i Folkehelsevitenskap NMBU) og erfaring fra NaKuHel i Asker har vært uvurderlig for oss under blant annet utarbeidelsen av driftsalternativet vårt.

Miljøpartiet De Grønne
Fra partiprogrammet: Breivoll Gård, som er Ås kommunens eneste fjordnære eiendom, ligger vakkert til på Breivoll Friområde ved Bunnefjorden. Selve gårdstunet er regulert til offentlig formål, men gården er leid ut til private aktører fram til 2018. Vi ønsker å la gårdseiendommen gå til allmenn bruk slik at det kan skapes en inkluderende og aktiv fellesskapsarena for befolkningen når dagens leieavtale utløper. Gården kan bli et knutepunkt for et mangfold av aktiviteter og tilbud innen natur, friluftsliv, kultur og folkehelse. Her kan frivillige og andre ildsjeler, lag/foreninger, befolkning og kommune samle seg om et felles formål: Å skape opplevelser som styrker livskvaliteten, folkehelse og miljøengasjementet i Follo-regionen.
I debatt i Facebookgruppa «Valg i Ås» uttaler Werner Wilhelmsen partiets 3.kandidat:  MDG ønsker ikke å fornye avtalen med DKM etter 2018. Fremtidige leietakere må utvikle et konsept som gjør at gården inklusive tunet og bygningene kan brukes av alle innbyggere». Wilhelmsen deltok på vårt arrangement Natt i naturen både i januar og september 2015. MDG tok også initiativ til «Grønt bad for Breivoll» i 2013 der de isbadet og holdt appell om Breivollsaken.

Rødt
Rødt har ikke behandlet Breivollsaken konkret enda, men partiets 2. kandidat og leder av Ås Rødt sier følgende om partiets prinsipielle standpunkt: – Når denne saken kommer opp til videre behandling skal vi være med. Dette er en viktig sak hvor folkevalgte og innbyggere må samarbeide om å bevare et viktig område som et tilgjengelig fellesgode for alle innbyggere. Rødt mener det er viktig at området skal være tilgjengelig for alle, og at kommunen bør utvikle området og gården med tanke på et tilbud til kommunens innbyggere. Vi vil selvfølgelig gå imot evt forsøk på salg eller utleie til kommersielle formål eller særinteresser. Området bør videreutvikles som et møtepunkt og fellesområde for kommunens innbyggere.

Senterpartiet
Fra programmet: Ås Senterparti vil arbeide for at Breivoll gård og friluftsområde skal gjøres mer tilgjengelig for allmenheten.
Dette sier partiets førstekandidat Marianne Rød til oss: Vi er stolte av at det var daværende Senterpartiordfører Sverre Krogh som tok initiativ til å kjøpe området på vegne av kommunen, slik at det kunne komme allmennheten til gode. Ås SP mener vi har hatt et godt samarbeid med Brunstad menighet, og at bygningsmassen trolig hadde vært i betydelig dårligere stand dersom kommunen ikke hadde leid ut de senere årene. Vi har også vært opptatte av at vi skal forvalte den avtalen vi har inngått som en seriøs avtalepart. Når det er sagt vil Senterpartiet jobbe for at hele Breivoll skal være mest mulig åpen for alle. Også tunet. Vi må allerede nå finne gode alternativer for drift, slik at flest mulig kan få glede av det fantastiske området. Når leieavtalen med Brunstad menighet utløper i 2018 må vi ha et alternativt klart, gjerne i samarbeid med frivillige lag og foreninger, turistforeningen eller andre. Vi har også vært imot at det skulle oppføres ny låve/forsamlingslokale på eiendommen, da så store investeringer i praksis ville gjort det umulig for kommunen å ta over eiendommen når leieavtalen utløper.

Sosialistisk Venstreparti
Fra partiprogrammet: Breivoll skal være for alle med aktiviteter, kulturtilbud, fri ferdsel og tilgang på lokaler for alle kommunens innbyggere. Partiets førstekandidat Kristine Lien Skog deltok på vårt arrangement «Natt i naturen» både i januar og september sammen med sin partifelle Saroj Pal (3.kandidat) . SV har vært en forkjemper for Breivollsaken i «alle år» og vi kan antagelig takke dem for at gården i sin tid ikke ble solgt i 2004. Da lagde nemlig Håvard Steinsholt, partiets 8. kandidat (tidligere mangeårig kommunestyremedlem) såpass bruduljer at saken ble omtalt i riksmedia. Prosessen rundt et mulig salg utløste reguleringsplanen som altså sier at gårdstunet skal ha et «offentlig formål».  Steinsholt er styremedlem i Breivolls Venner og han har vært en uvurderlig ressurs for oss når vi har jobbet med saken ovenfor politikere, kommune og BKM.

Venstre
Fra partiprogrammet: Venstre vil utvikle hele Breivoll som et møtested for lokalbefolkningen og allmennheten. I en uttalelse til Breivolls Venner sier førstekandidat Jorunn Nakken: Venstre har sammen med SV vært forkjempere for allmennhetens bruk helt siden den første avtalen med menigheten ble drøftet. Venstre har også aktivt motarbeidet salg av Breivoll da menigheten søkte om dette.
I debatt i Facebookgruppa «Valg i Ås» sier Nakken:  Venstre ønsker en annen ordning når avtalen med Den kristne menighet går ut i 2018. Kommunen har ikke økonomi til å drive stedet selv, men vi ønsker å få inn organisasjoner og andre aktører, slik at hele Breivoll kan tas i bruk av innbyggerne. Nakken har etter vår oppfatning jobbet svært godt for saken både i kommunestyre og formannskap.

 

Dette innlegget ble publisert i Ukategorisert. Bokmerk permalenken.