Plan for avklaring av alternativer og muligheter i Breivollsaken

Rådmannen har nå lagt fram kommunens forslag til framdriftsplan for å avklare muligheter og alternativer i Breivollsaken.

Rådmannens innstilling lyder som følger:

1. Det opprettes et eget Ad Hoc utvalg for å utrede ulike bruksmuligheter og driftsformer for Breivoll.
2. Utvalget skal bestå av 2 politikere og 2 fra administrasjonen.
3. Utvalget skal sikre en bred involvering i arbeidet, ulike brukergrupper og interesseorganisasjoner skal inviteres til å komme med innspill.
4. Utført arbeid skal sammenstilles i en egen rapport som legges frem for kommunestyret innen utgangen av 2016.

Videre står det i planen (som nå skal opp til politisk behandling):

Følgende ble vedtatt på HTM møte 14.01.2016:
1. HTM ber administrasjonen starte prosessen med hvilke bruksmuligheter/ alternativer som kan tenkes å være aktuelle for eiendommen Breivoll fra sommeren 2018. 1. Det legges frem en plan for HTM om hvordan dette arbeidet skal drives senest i marsmøtet i år.
2. For å gi alle berørte parter rimelig tid til å tilpasse seg utfallet, bør prosessen være klar innen utløpet av 2016.
3. I denne plan skal det hensyntas bl.a. – men ikke begrenset til – brukere, drift, driftsform, samarbeidskonstellasjoner, økonomi, muligheter og ikke minst fremtidsvyer. Hva ønsker vi med Breivoll?
4. Organisering av prosessen skal vurderes. Skal dette være en administrativ oppgave eller skal det f.eks. opprettes et Ad Hoc utvalg?

Det har vært en rekke behandlinger av leieforholdet på Breivoll de siste 15 årene. Sakens vedlegg (se link nederst) oppsummerer i stor grad både historikk og sakens mange vendinger undervis i perioden.

Gjeldende avtaler utløper 01.05.2018 forutsatt en oppsigelse innen 30.04.2017. Saken har stor interesse både politisk og i befolkningen for øvrig. Ved en vurdering av videre utnyttelse og drift av området, er det nødvendig å sikre en god involvering for få et bredt spekter av alternativer og en god forankring av endelig løsning.

Det er en rekke forhold som må utredes/avklares for å danne et godt grunnlag for en vurdering av fremtidig bruk og organisering av eiendommen: 
– Avklaring av bygningsmessig standard og eventuelle utbedringsbehov i følge gjeldende kontraktsbestemmelser. 
– Fremskaffe detaljert oversikt over vedlikeholdsoppgaver med tilhørende kostnader for gjennomføring av et verdibevarende vedlikehold. 
– Fremskaffe tilfredsstillende regnskapsgrunnlag for å avklare forhold tilknyttet kontraktens punkt 13A vedrørende erstatning for utførte og ikke nedskrevne investeringer.
-Skaffe oversikt over dagens bruk av hele området, inklusive friområdet, og avdekke ulike interessenter og behov.

Basert på en god kunnskapsbase kan ulike drifts- og finansieringsformer utredes.

Vurdering:
For å sikre en god prosess, anbefaler rådmannen at det opprettes et eget Ad Hoc utvalg bestående av 2 politikere og 2 fra administrasjonen. Utvalget skal utrede ulike bruksmuligheter og driftsformer for Breivoll når kontrakten løper ut 01.05.2018. Det er avgjørende for fremdriften at utvalget ikke blir for stort, men det er en klar forventning om at utvalget skal sikre en bred involvering fra ulike interesser og brukergrupper i arbeidet.

Alternativer:
Videreføre avtalen med Brunstad kristelige menighet i en ny 5 års periode.

Konklusjon med begrunnelse:
Et Ad Hoc utvalg med politisk og administrative ressurser har erfaringsmessig gode forutsetninger for å fremskaffe en godt forankret løsning. Utnyttelse av Breivoll er en sak som engasjerer mange og det er avgjørende å sikre en åpen prosess fra starten av.

Sakspapirene i sin helhet kan leses her (Sak 17/16):
http://www.as.kommune.no/offentlig-mote-hovedutvalg-for-teknikk-og-miljoe-31-03-2016.350480.MD1I368181ofbfd.pts.html

 

Dette innlegget ble publisert i Ukategorisert. Bokmerk permalenken.