Vedtekter

§ 1. Navn

Foreningens navn er Breivolls Venner

§ 2. Formål

Formålet med Breivolls Venner er å styrke og utvikle Breivoll gård og friområde som en fellesskapsarena og sikre allmennhetens interesser i forvaltningen av dette området.

§ 3. Foreningens oppgaver

Foreningens oppgaver er å:

 • fremskaffe midler til aktiviteter og bidra til drift av Breivoll gård
 • opprette en ressursbank over medlemmer som ønsker å bidra frivillig for å skape og utvikle en fellesarena på Breivoll gård
 • skape interesse og engasjement for Breivoll som friområde og fellesskapsarena
 • arbeide for å bevare natur- og friluftskvaliteter på Breivoll
 • ivareta allmennhetens interesser på Breivoll
 • Bidra med midler til aktiviteter og drift av Breivoll gård

§ 4. Medlemmer

Alle som støtter foreningens formål kan bli medlem av Breivolls Venner. Medlemskap krever årlig innbetaling av medlemskontingent. Medlemmer av foreningen er:

 • enkeltmedlemmer
 • familiemedlemmer
 • organisasjoner og bedrifter
 • hjertevenner ref § 5

Medlemmene har følgende rettigheter: Forslags- og stemmerett på årsmøte, møte- og talerett på styremøter, kan velges til tillitsverv og være med i og støtte foreningens arbeid. 

§ 5. Hjertevenner

Hjertevenn-medlemskapet er for bedrifter og privatpersoner som vil bidra på en helt spesiell måte til at Breivolls venner når sitt formål.

Medlemskapet koster minimum Kr  5 000 pr. år. Utover det; så mye man vil.

§ 6. Kontingent

Kontingenten for personlig medlemskap fastsettes årlig av årsmøtet. Kontingenten for organisasjoner, bedrifter og hjertevenner fastsettes av styret.  

Kontingenten skal for inneværende år betales innen utgangen av februar.

Skylder et medlem kontingent, er det ikke valgbart og har ikke stemmerett. Medlemmer som ikke har betalt kontingenten på 1 år kan strykes av styret. Medlemmer som beviselig motarbeider foreningens formål kan ekskluderes av årsmøtet.

Utmelding av foreningen bør skje skriftlig før kontingenten forfaller inneværende år.

Kollektivt medlemskap (organisasjoner/bedrifter) gir en stemme på årsmøtet.

§ 7. Styret

Foreningens styre består av:

 • 1 leder, velges for ett år av gangen
 • 4 til 6 styremedlemmer, velges for to år av gangen

Styremedlemmene velges slik at to eller tre styremedlemmer er på valg hvert år. Styret avgjør selv hvordan funksjonene som nestleder, sekretær og kasserer skal fordeles. Styret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er til stedet. Vedtak i styret fattes ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

§ 8. Styrets plikter

Styret innkaller til foreningens årsmøte. Styremøter holdes så ofte lederen finner det nødvendig eller når minst to styremedlemmer forlanger det. Medlemsmøter holdes så ofte styret finner det ønskelig eller nødvendig.

Styret utarbeider følgende som skal legges fram for årsmøte for godkjenning:

 • årsmelding
 • årsregnskap
 • arbeidsplan
 • budsjett

Styret skal sørge for å innkassere medlemskontingenten og føre medlemsoversikt. Styret forvalter foreningens midler i henhold til §.2.  

§ 9. Årsmøte

Årsmøte er foreningens øverste myndighet. Det holdes hvert år innen utgangen av mars måned og kalles inn av styret minst 14 dager før årsmøtet holdes.

Forslag til saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være sendt styret senest 15. januar slik at styret kan behandle dette og ta det med i innkallingen til årsmøtet.

Årsmøtet skal behandle følgende:

 1. Valg av møteleder
 2. Årsmelding (godkjenne)
 3. Regnskap (godkjenne)
 4. Innkomne forslag
 5. Fastsettelse av kontingent
 6. Arbeidsplan (godkjenne)
 7. Budsjett (godkjenne)
 8. Valg
  1. Leder for ett år
  2. 2 -3 styremedlemmer for to år
  3. 1 revisor for ett år
  4. Valgkomité med leder og 1 medlem velges for ett år

Vedtak på årsmøte fattes med alminnelig flertall. Dette gjelder ikke saker etter vedtektens §§ 11 og 12

§ 10. Ekstraordinært årsmøte

Styret kan kalle inn til ekstraordinært årsmøte med 14 dages varsel når det finner det nødvendig.

§ 11. Vedtektsendringer

Forslag til vedtektsendringer må sendes styret innen 15. januar. Styret kan selv også foreslå vedtektsendringer. Vedtektsendringer skal behandles på ordinært årsmøte, og det kreves 2/3 flertall fra de som har stemmerett på årsmøtet for å bli vedtatt.

§ 12. Oppløsning

Forslag til oppløsning av foreningen må sendes styret innen 15. januar. Styret kan selv også foreslå oppløsning av foreningen. Forslaget om oppløsning skal behandles på ordinært årsmøte, og det kreves 3/4 flertall fra de som har stemmerett på årsmøtet for å bli vedtatt. Hvis oppløsning på det ordinære årsmøtet blir vedtatt, skal det innkalles til ekstraordinært årsmøte hvor det også kreves 3/4 flertall for at oppløsningen skal være endelig vedtatt.

I tilfelle oppløsning skal ekstraordinært årsmøte avgjøre hvordan foreningens midler skal anvendes. Midlene skal anvendes i henhold til foreningens formålsparagraf.­­­­­­­­­­­­­­­