Intensjonsavtalen oppe til vurdering

Nå ligger forslag til intensjonsavtale mellom DNT og Ås kommune på bordet og 7. mars skal saken opp i Formannskapet. Ennå noen meter igjen, men nå er vi endelig på oppløpssida! Innstillinga til kommunen har endret seg kraftig i saken de 7 åra vi har holdt på – det er utrolig godt å se! Nå VIL de! Vi har trua – selvom et par bakketopper gjenstår. Fra intensjonsavtalen:

Partene er innforstått med at det vil kreve betydelige investeringsmidler for å kunne etablere et godt tilbud på Breivoll som er økonomisk bærekraftig. DNT Oslo er helt  avhengig av et betydelig bidrag fra private gavegivere og/eller fra det offentlige. Innen overtakelsen er partene nødt til å få avklart hvilke økonomiske utsikter det er til å få realisert nødvendige tiltak. Disse tiltakene er bl.a.: nytt sovehus, restaurering av eksisterende hus, nytt storkjøkken, inventar og utstyr og kajakklager. Ny bygningsmasse skal finansieres, oppføres, driftes og vedlikeholdes av DNT Oslo. Ås kommune skal være eier av den samlede bygningsmassen.

Lån: Som et bidrag til å løse de finansielle utfordringene, er Ås kommune villig til å yte  DNT Oslo et lån på inntil kr. 6 mill. Det stilles ikke krav om sikkerhet for lånet, det  forutsettes imidlertid at lånet kun skal benyttes til investeringsformål på Breivoll. Lånet skal betales ned, med kommunens gunstige rentevilkår, innen de rammer og muligheter som ligger innenfor driftsinntektene på stedet. Lånet skal være en mulighet DNT Oslo har til å trekke på. da investeringsbehovet er på litt over 20 millioner.

Les hele intensjonsavtalen her: http://www.as.kommune.no/…/v1/741825_2_1-pdf.741825oa6a5.pdf

Vi i Breivolls Venner jobber nå aktivt med å finne/utvikle løsninger som kan være med å bidra til økonomisk bærekraft for framtidas flotteste fellesskapsarena i vår region. Denne drømmen skal bli en realitet!

Publisert i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Intensjonsavtalen oppe til vurdering

En milepæl er nådd!

01.02.17 vil gå inn i historien som den dagen da vi nådde en av de viktigste milepælene i Breivollsaken. I kveld besluttet et ENSTEMMIG kommunestyre følgende:

1. Breivoll gård- og friområde skal i fremtiden driftes på en måte som i størst mulig grad tilrettelegger for allmennheten.

2. Nåværende leieavtale avsluttes ved avtalens utløp den 01.05.2018. Dette medfører at avtalen må sies opp av kommunen senest 30.04.2017.

3. Ås kommune går i dialog om mulig fremtidig avtale direkte med Den Norske Turistforening Oslo og Omegn (DNT). DNT vurderes som best egnet som fremtidig hoveddriver på Breivoll, jf. begrunnelse i saksfremlegget som du finner her:

file:///C:/Users/ao185/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/RK7TSTMQ/577470_17_1-pdf.577470od50f.pdf

4. Fremforhandlet utkast til leieavtale bør foreligge innen 01.09.2017.

5. Det presiserer at Breivoll, uansett driver, skal driftes og forvaltes på en slik måte at den ikke medfører større utgifter for kommunen enn det kommunen har i dag.

Vi har jobbet for at Breivoll Gård skal åpnes og driftes til det beste for befolkningen siden drømmen om Breivoll Gård vant Drømmevalget i 2010. Det gjenstår et par meter før drømmen er i mål – en avtale skal utformes og partene må bli enige – men det er en stoor seier at alle politikerne i Ås kommunestyre endelig ser verdien i at gården kommer befolkningen til gode. Det har tatt 7 år, men ved hjelp av Ad Hoc, og ihuga ildsjeler er dagen ENDELIG her! Selvom siste innersving ikke er tatt så må det være lov med både jubel og fanfarer. En uhyre viktig milepæl er nådd!

 

Publisert i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for En milepæl er nådd!

Ad Hoc-utvalget har konkludert

Da har Ad Hoc-utvalget konkludert i Breivollsaken, og det er med glede å registrere at de for fremtiden anbefaler kommunen at gården i størst mulig grad skal driftes på en slik måte at det tilrettelegges for allmennheten!
Utvalget anbefaler at kommunen inngår en dialog med  DNT Oslo og Omegn for en mulig fremtidig avtale som hoveddrifter og  legger til grunn at dagens leiekontrakt avsluttes ved leietidens slutt 01.05.17, med oppsigelse senest 30.04.17. Utvalget anser Breivolls Venner som en potensiell underaktør/underdrifter på Breivoll Gård.
Utvalgets rapport kan leses i sin helhet her:

De av deres som har fulgt saken tett en stund, vet at vi har jobbet med DNT-sporet parallelt med den NaKuHel-inspirerte driftsmodellen som vi la fram i 2012. Vi har hatt en rekker møter med både ny og gammel leder i DNT opp igjennom årene, og Breivolls Venner tok også i sin tid initiativ til å opprette et lokallag for DNT i Ås. DNT var også en av bidragsyterne når vi i februar arrangerte vår inspirasjonskveld «Breivoll 2018»  på Liahøi.
DNT som hoveddrifter er en løsning  for Breivoll gård som vi støtter fullt ut, men vi har i vårt innspill til Ad Hoc vært tydelige på at om så blir tilfelle så ønsker vi oss en samarbeidsmodell der Breivolls Venner kan ha en rolle. Les mer om dette på side 9 i vårt tillegg til driftsalternativ fra 2012 som dere finner her:
Ad hoc- utvalget sier i sin anbefaling til kommunen at de anser oss som en potensiell samarbeidspartner til en hoveddrifter. Vi mener at Breivolls Venners tilstedeværelse på gården vil sikre tilgang for allmennheten da vi på mange måter representerer lokalbefolkningen. Våre aktiviteter er for ALLE. Som en samarbeidspartner til en ny hoveddrifter vil vi jobbe aktivt for å engasjere lokale krefter og andre relevante aktører til det beste for gården, kommunen og befolkningen.
Saken skal først opp i Hovedutvalg for teknikk og miljø 19. januar før den behandles i formannskap og kommunestyre.
Publisert i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Ad Hoc-utvalget har konkludert

Revidert organisasjonsmodell for Breivoll Gård

I forbindelse med at Ås kommune i 2016 nedsatte et Ad Hoc utvalg som skulle finne beste driver av Breivoll Gård fra 2018, så vi behov for å revidere vårt driftsprospekt fra 2012. Dette prospektet baserte seg på driftsmodellen til Natur, Kultur og Helsesenteret i Asker. Dette er en aktivitets- og innholdsmodell som vi den gang mente ville egne seg godt for Breivoll Gård, noe vi mener fortsatt. Men vi har i de fire årene som er gått siden da, tilegnet oss erfaringer, kunnskap og innspill som førte til at vi ønsket å revidere selve organisasjonsmodellen fra 2012. Revidert innspill ble derfor sendt Ad Hoc utvalget 1. november 2016.

Friluftsliv, frivillighet, kulturaktiviteter og folkehelse står fortsatt sentralt for oss på innholdssiden. Dette er grundig gjort rede for i opprinnelig prospekt. Det er rammene disse aktivitetene driftes innenfor vi i 2016 utabrbeidet en ny modell på.  Les mer her:

Breivoll gård 2018 – revidert organisasjonsmodell

 

 

 

 

Publisert i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Revidert organisasjonsmodell for Breivoll Gård

Breivollsaken på NRK Østlandssendingen

NRK Østlandssendinga kom med følgende gla`melding helga: «Breivoll gård skal åpnes for folk flest!»

5 år i løypa har lært oss å ikke ta noe for gitt – så vi fortsetter jobben, meter for meter, time for time til den dagen vi kan åpne gårdsporten på vid gap. Men med det sagt: Det har aldri sett så lyst ut for drømmen vår som det gjør nå!

Styret besøkte torsdag NaKuHel-senteret på Asker for å få en oppdatering på de senere års utvikling. Det svekket ikke troen på driftsmodellen vår, men vi ser at vi med årene har fått enda mer (og litt annet) kjøtt på beinet. Det må vi ta med i vårt reviderte innspill til Ad-Hoc gruppa 1. november.

 

 

Publisert i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Breivollsaken på NRK Østlandssendingen

Plan for avklaring av alternativer og muligheter i Breivollsaken

Rådmannen har nå lagt fram kommunens forslag til framdriftsplan for å avklare muligheter og alternativer i Breivollsaken.

Rådmannens innstilling lyder som følger:

1. Det opprettes et eget Ad Hoc utvalg for å utrede ulike bruksmuligheter og driftsformer for Breivoll.
2. Utvalget skal bestå av 2 politikere og 2 fra administrasjonen.
3. Utvalget skal sikre en bred involvering i arbeidet, ulike brukergrupper og interesseorganisasjoner skal inviteres til å komme med innspill.
4. Utført arbeid skal sammenstilles i en egen rapport som legges frem for kommunestyret innen utgangen av 2016.

Videre står det i planen (som nå skal opp til politisk behandling):

Følgende ble vedtatt på HTM møte 14.01.2016:
1. HTM ber administrasjonen starte prosessen med hvilke bruksmuligheter/ alternativer som kan tenkes å være aktuelle for eiendommen Breivoll fra sommeren 2018. 1. Det legges frem en plan for HTM om hvordan dette arbeidet skal drives senest i marsmøtet i år.
2. For å gi alle berørte parter rimelig tid til å tilpasse seg utfallet, bør prosessen være klar innen utløpet av 2016.
3. I denne plan skal det hensyntas bl.a. – men ikke begrenset til – brukere, drift, driftsform, samarbeidskonstellasjoner, økonomi, muligheter og ikke minst fremtidsvyer. Hva ønsker vi med Breivoll?
4. Organisering av prosessen skal vurderes. Skal dette være en administrativ oppgave eller skal det f.eks. opprettes et Ad Hoc utvalg?

Det har vært en rekke behandlinger av leieforholdet på Breivoll de siste 15 årene. Sakens vedlegg (se link nederst) oppsummerer i stor grad både historikk og sakens mange vendinger undervis i perioden.

Gjeldende avtaler utløper 01.05.2018 forutsatt en oppsigelse innen 30.04.2017. Saken har stor interesse både politisk og i befolkningen for øvrig. Ved en vurdering av videre utnyttelse og drift av området, er det nødvendig å sikre en god involvering for få et bredt spekter av alternativer og en god forankring av endelig løsning.

Det er en rekke forhold som må utredes/avklares for å danne et godt grunnlag for en vurdering av fremtidig bruk og organisering av eiendommen: 
– Avklaring av bygningsmessig standard og eventuelle utbedringsbehov i følge gjeldende kontraktsbestemmelser. 
– Fremskaffe detaljert oversikt over vedlikeholdsoppgaver med tilhørende kostnader for gjennomføring av et verdibevarende vedlikehold. 
– Fremskaffe tilfredsstillende regnskapsgrunnlag for å avklare forhold tilknyttet kontraktens punkt 13A vedrørende erstatning for utførte og ikke nedskrevne investeringer.
-Skaffe oversikt over dagens bruk av hele området, inklusive friområdet, og avdekke ulike interessenter og behov.

Basert på en god kunnskapsbase kan ulike drifts- og finansieringsformer utredes.

Vurdering:
For å sikre en god prosess, anbefaler rådmannen at det opprettes et eget Ad Hoc utvalg bestående av 2 politikere og 2 fra administrasjonen. Utvalget skal utrede ulike bruksmuligheter og driftsformer for Breivoll når kontrakten løper ut 01.05.2018. Det er avgjørende for fremdriften at utvalget ikke blir for stort, men det er en klar forventning om at utvalget skal sikre en bred involvering fra ulike interesser og brukergrupper i arbeidet.

Alternativer:
Videreføre avtalen med Brunstad kristelige menighet i en ny 5 års periode.

Konklusjon med begrunnelse:
Et Ad Hoc utvalg med politisk og administrative ressurser har erfaringsmessig gode forutsetninger for å fremskaffe en godt forankret løsning. Utnyttelse av Breivoll er en sak som engasjerer mange og det er avgjørende å sikre en åpen prosess fra starten av.

Sakspapirene i sin helhet kan leses her (Sak 17/16):
http://www.as.kommune.no/offentlig-mote-hovedutvalg-for-teknikk-og-miljoe-31-03-2016.350480.MD1I368181ofbfd.pts.html

 

Publisert i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Plan for avklaring av alternativer og muligheter i Breivollsaken

Breivollmarsjen – Høstmarsj

20. september gikk høstmarsjen av stabelen og i år var det 78 deltagere. Vi hadde 2 løypetraseer: En 5 km og en på 9,3 km. Langløypa ble denne gangen lagt på vei, da det alt for vått til at den kunne gjennomføres i skogen. Denne løypa fikk vi så mange bra tilbakemeldinger på at den trolig vil videreføres også til neste år. Det var løypekafe på Nebba brygge. Den stod ungdommene iTeam Experience for. Her fikk man kjøpt både rundstykker, kaffe og brus.

Styret har besluttet at dette blir siste høstmarsjen og at vi framover bare kjører en marsj i året. Det blir Vårmarsjen som i 2016 går av stabelen 19. april. På høsten blir det heller et fast «Natt i naturen- arrangement» som vi samarbeider med andre lag og organisasjoner om.

 

 

Publisert i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Breivollmarsjen – Høstmarsj

Hvor står partiene i Breivollsaken?

Kommunevalget nærmer seg med syvmilsteg og det er de politikerne vi velger inn i kommunestyret nå som avgjør Breivollsaken i 2017. Vi får stadig henvendelser fra folk som lurer på hva de skal stemme for å bidra til å styrke saken vår. Vi håper denne oppsummeringen i alfabetisk rekkefølge gjør det litt lettere for dere å ta valget:

Arbeiderpartiet
Fra partiprogrammet: Vi vil forvalte kommunens eiendom Breivoll i samsvar med reguleringsplanen slik at verdiene på eiendommen tas vare på, og slik at eiendommen kan være et sted for rekreasjon og trivsel for befolkningen». I debatt i Facebookgruppa «Valg i Ås» uttaler førstekandidat Ola Nordal: Arbeiderpartiet vil arbeide for å få en bruk av gården som er i samsvar med reguleringsplanen når leiekontrakten utgår i 2018. Det betyr en bruk som er åpen for alle. Også av tunområdet. Nordal gjorde også en solid jobb som leder i HTM da låvesaken var til behandling i fjor.  Han deltok på vårt arrangement «Natt i naturen» både i januar og september og stilte da til bålprat om Breivollsaken.  Laila P. Nordsveen som står på 6.plass på Arbeiderpartiets liste har Breivollsaken som sin «hjertesak».

FrP
Ås Frp sier følgende i en uttalelse til Breivolls Venner:  Frp ser på Breivoll som kanskje den beste investering Ås kommune noen gang har gjort. Området er en av Indre Oslofjords absolutte perler. Ås FrP vil videreutvikle «badeplassen Breivoll» med bl.a. ny sandvolleyballbane, bedre stupebrett og bedre grillfasiliteter, men vi vil også se på hvordan vi kan legge til rette for positiv bruk av alle de 400 målene som Breivoll består av.
I forbindelse med at det eksisterende leieforholdet for selve gården og gårdstunet utløper i 2018, ønsker Ås FrP at hele Breivoll skal kunne brukes til beste for alle kommunens innbyggere. En åpen prosess med mulighet for innspill fra alle interesserte parter bør starte i første halvår 2016. Ås FrP vil – som hittil – være en drivende kraft i en slik prosess.
Kjetil Barfelt, partiets 3. kandidat er svært engasjert i Breivoll og har bidratt til å løfte saken både innad i egne rekker og ovenfor kommunestyret. Han gjorde også en svært god jobb i HTM da låvesaken var oppe i fjor. Han har også stilt opp til bålprat på  «Natt i naturen» både i januar og september 2015.

Høyre
Ås Høyre har ikke noe om Breivoll i sitt partiprogram, men førstekandidat Hilde Kristin Marås sier følgende i en uttalelse til Breivolls Venner: Breivoll friluftsområde skal fortsatt være tilgjengelig for allmennheten. Når det gjelder tunområdet, hvor leieavtalen utgår i 2018, skal vi i god tid diskutere premisser for en ny leieavtale. Vi mener at bygningene fortsatt skal forvaltes og vedlikeholdes av eksterne, og at dette ikke skal overtas av kommunen. Vi mener at gården må vedlikeholdes, og dette gjøres best av eksterne drivere som har økonomi og evne til å gjøre dette i tråd med de premissene som settes som vilkår for nytt anbud.

Kristelig folkeparti
Fra partiprogrammet: KrF legger vekt på å fremme fysisk aktivitet og sosiale møteplasser i lokalmiljøet. Forebyggende og helsefremmende arbeid gir bedre livskvalitet for den enkelte og sparer samfunnet for store helseutgifter. KrF vil (blant annet) prioritere tilrettelegging av Breivoll som friluftsområde for hele befolkningen. KrFs førstekandidat Paul Bolus Johansen sa i en debatt på Nordbymart`n at det viktigste ikke er hvem som driver gården, men at stedet åpnes for allmennheten.  Grete Patil, partiets 4.kandidat har sittet som vara i styret til Breivolls Venner, og hun har også vært vara i styret til NaKuHel Asker. Hun brenner for Breivollsaken og har vært en fantastisk ressurs for foreningen. Hennes fagkunnskap innen folkehelse (Førsteamanuensis i Folkehelsevitenskap NMBU) og erfaring fra NaKuHel i Asker har vært uvurderlig for oss under blant annet utarbeidelsen av driftsalternativet vårt.

Miljøpartiet De Grønne
Fra partiprogrammet: Breivoll Gård, som er Ås kommunens eneste fjordnære eiendom, ligger vakkert til på Breivoll Friområde ved Bunnefjorden. Selve gårdstunet er regulert til offentlig formål, men gården er leid ut til private aktører fram til 2018. Vi ønsker å la gårdseiendommen gå til allmenn bruk slik at det kan skapes en inkluderende og aktiv fellesskapsarena for befolkningen når dagens leieavtale utløper. Gården kan bli et knutepunkt for et mangfold av aktiviteter og tilbud innen natur, friluftsliv, kultur og folkehelse. Her kan frivillige og andre ildsjeler, lag/foreninger, befolkning og kommune samle seg om et felles formål: Å skape opplevelser som styrker livskvaliteten, folkehelse og miljøengasjementet i Follo-regionen.
I debatt i Facebookgruppa «Valg i Ås» uttaler Werner Wilhelmsen partiets 3.kandidat:  MDG ønsker ikke å fornye avtalen med DKM etter 2018. Fremtidige leietakere må utvikle et konsept som gjør at gården inklusive tunet og bygningene kan brukes av alle innbyggere». Wilhelmsen deltok på vårt arrangement Natt i naturen både i januar og september 2015. MDG tok også initiativ til «Grønt bad for Breivoll» i 2013 der de isbadet og holdt appell om Breivollsaken.

Rødt
Rødt har ikke behandlet Breivollsaken konkret enda, men partiets 2. kandidat og leder av Ås Rødt sier følgende om partiets prinsipielle standpunkt: – Når denne saken kommer opp til videre behandling skal vi være med. Dette er en viktig sak hvor folkevalgte og innbyggere må samarbeide om å bevare et viktig område som et tilgjengelig fellesgode for alle innbyggere. Rødt mener det er viktig at området skal være tilgjengelig for alle, og at kommunen bør utvikle området og gården med tanke på et tilbud til kommunens innbyggere. Vi vil selvfølgelig gå imot evt forsøk på salg eller utleie til kommersielle formål eller særinteresser. Området bør videreutvikles som et møtepunkt og fellesområde for kommunens innbyggere.

Senterpartiet
Fra programmet: Ås Senterparti vil arbeide for at Breivoll gård og friluftsområde skal gjøres mer tilgjengelig for allmenheten.
Dette sier partiets førstekandidat Marianne Rød til oss: Vi er stolte av at det var daværende Senterpartiordfører Sverre Krogh som tok initiativ til å kjøpe området på vegne av kommunen, slik at det kunne komme allmennheten til gode. Ås SP mener vi har hatt et godt samarbeid med Brunstad menighet, og at bygningsmassen trolig hadde vært i betydelig dårligere stand dersom kommunen ikke hadde leid ut de senere årene. Vi har også vært opptatte av at vi skal forvalte den avtalen vi har inngått som en seriøs avtalepart. Når det er sagt vil Senterpartiet jobbe for at hele Breivoll skal være mest mulig åpen for alle. Også tunet. Vi må allerede nå finne gode alternativer for drift, slik at flest mulig kan få glede av det fantastiske området. Når leieavtalen med Brunstad menighet utløper i 2018 må vi ha et alternativt klart, gjerne i samarbeid med frivillige lag og foreninger, turistforeningen eller andre. Vi har også vært imot at det skulle oppføres ny låve/forsamlingslokale på eiendommen, da så store investeringer i praksis ville gjort det umulig for kommunen å ta over eiendommen når leieavtalen utløper.

Sosialistisk Venstreparti
Fra partiprogrammet: Breivoll skal være for alle med aktiviteter, kulturtilbud, fri ferdsel og tilgang på lokaler for alle kommunens innbyggere. Partiets førstekandidat Kristine Lien Skog deltok på vårt arrangement «Natt i naturen» både i januar og september sammen med sin partifelle Saroj Pal (3.kandidat) . SV har vært en forkjemper for Breivollsaken i «alle år» og vi kan antagelig takke dem for at gården i sin tid ikke ble solgt i 2004. Da lagde nemlig Håvard Steinsholt, partiets 8. kandidat (tidligere mangeårig kommunestyremedlem) såpass bruduljer at saken ble omtalt i riksmedia. Prosessen rundt et mulig salg utløste reguleringsplanen som altså sier at gårdstunet skal ha et «offentlig formål».  Steinsholt er styremedlem i Breivolls Venner og han har vært en uvurderlig ressurs for oss når vi har jobbet med saken ovenfor politikere, kommune og BKM.

Venstre
Fra partiprogrammet: Venstre vil utvikle hele Breivoll som et møtested for lokalbefolkningen og allmennheten. I en uttalelse til Breivolls Venner sier førstekandidat Jorunn Nakken: Venstre har sammen med SV vært forkjempere for allmennhetens bruk helt siden den første avtalen med menigheten ble drøftet. Venstre har også aktivt motarbeidet salg av Breivoll da menigheten søkte om dette.
I debatt i Facebookgruppa «Valg i Ås» sier Nakken:  Venstre ønsker en annen ordning når avtalen med Den kristne menighet går ut i 2018. Kommunen har ikke økonomi til å drive stedet selv, men vi ønsker å få inn organisasjoner og andre aktører, slik at hele Breivoll kan tas i bruk av innbyggerne. Nakken har etter vår oppfatning jobbet svært godt for saken både i kommunestyre og formannskap.

 

Publisert i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Hvor står partiene i Breivollsaken?

Natt i naturen 5.-6.september 2015

Tiltross for at regnet høljet ned helt fram til arrangementstart var det liv i leiern`n når Breivolls Venner sammen med Ås Turlag, Naturvernforbundet i Ås, Ås Historielag, Røde Kors, Ås speidergruppe, Orienteringsgruppa i Ås IL og Brønnerud 4H inviterte til Friluftsdag og «Natt i naturen» i helga som var!

Et tettpakket aktivitetsprogram engasjerte både små og store: Humlekasseverksted, orientering, kanopadling, livreddningsopplæring og mye mer!

Flere politikere møtte også opp til bålprat: Ola Nordal (AP) Kristine Lien Skog (SV), Saroj Pal (SV), Kjetil Barfelt (FrP) og Werner Wilhelmsen(MDG). Samtlige har stort engasjement for Breivollsaken og det er så godt når politikerne setter partigrensene til side for å i fellesskap finne fram til den beste løsningen for gården etter 2018. Dette signaliserte de sterkt at de ville gjøre, og det i god tid før anbudsunden går av stabelen. Samtlige ønsker å åpne stedet for allmennheten – så dette lover godt for framtida!

Publisert i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Natt i naturen 5.-6.september 2015

Vellykket «Natt i naturen!»

I anledning markeringen av friluftslivets år, arrangerte Breivolls Venner sammen med Ås turlag, 1. Speidergruppe i Ås og naturvernforbudet i Ås «Natt i naturen» på Breivoll 13.-14. januar. Vi inviterte ordfører, politikere, adminstrasjonen i Ås kommune og innbyggere til bålprat og overnatting på Breivoll Friområde.

Det møtte 22. stk til bålprat og 16 av disse valgte å overnatte, blant annet flere politikere samt rådmannen i Ås!

Les fin artikkel om arrangementet i ØB her! 

 

Publisert i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Vellykket «Natt i naturen!»