Saker til årsmøte? Frist 15. januar!

Saker som medlemmer ønsker skal behandles på årsmøtet i mars må være styret i hende innen 15. januar 2015.  Sakene sendes til styret enten på mail: breivollsvenner@gmail.com eller pr. post:

Breivolls Venner v/Soligard, Slorhøgda 42, 1407 Vinterbro

Publisert i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Saker til årsmøte? Frist 15. januar!

NaKuHel-konferansen i Asker 12. – 13. november 2014

Senteret for Natur, kultur og helse i Asker (NaKuHel) fyller 20 år  og inviterer til spennende jubileumskonferanse!

Se vedlagt invitasjon og program her:

Nasjonal konferanse om Natur- og kultur som folkehelse 12-13 nov i Asker

Publisert i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for NaKuHel-konferansen i Asker 12. – 13. november 2014

HTM sa nei til midlertidig aktivitetshus på Breivoll

Artikkel om saken i Ås avis: 

 

 

Publisert i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for HTM sa nei til midlertidig aktivitetshus på Breivoll

Ny innstilling fra Rådmannen

Torsdag 5. juni kl. 1800 kommer Rådmannens nye innstilling i Breivollsaken opp i HTM ( møtet er i Lille Sal). Den omhandler Låven, samt et tilsvar på de økonomiske disponeringene på gården i leieperioden, samt tilstandsrapporten på det gule huset. Vi anbefaler å lese leiekontrakten mellom Ås kommune og BKM, sammen med saksdoumentene. Her er det mye å få grått hår av. 

Leiekontrakt DKM Breivoll gård

Link til saksdokumentene her:

 

 

 

 

Publisert i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Ny innstilling fra Rådmannen

Vellykket vårmarsj!

 

Vårens Breivollmarsj (den tredje i rekken), gikk av stabelen under fantastiske forhold. Varmt, solfylt, vindstille og fantastisk! Utrolig god stemning og masse glade folk som løste oppgaver over et lavt støvleskaft!

Totalt var det 108 deltagere på årets marsj, og bildet ovenfor viser en av de første gruppene som sjekket ut for tur. Neste marsj er høstmarsjen som er søndag 21. september.

Publisert i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Vellykket vårmarsj!

HTM`s behandling av Rådmannens innstilling 3.4.2014

I går behandlet Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM), Rådmannens innstilling til de økonomiske forholdene på Breivoll Gård. Ola Nordal (AP), leder i HTM var ikke fornøyd med innstillingen, og det var heller ikke Kjetil Barfeldt (Frp), som ga klart uttrykk for at denne ikke bidro til særlig mer klarhet i saken. De stilte spørsmålstegn ved at ingen av investeringene  på 12,4 millioner er dokumentert, og at samtlige er lagt til avskrivning selv om dette er i strid med leieavtalen.

HTM ønsket ikke å ta saken til orientering slik som Rådmannen la opp til, og sendte den tilbake med krav om at dokumentasjon må på plass, og at de ulike investeringene knyttes opp mot punktene i leiekontrakten som regulerer disse. Ås avis har skrevet en artikkel om saken her:

Publisert i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for HTM`s behandling av Rådmannens innstilling 3.4.2014

Rådmannen svarer: Hvilke investeringer er gjort på Breivoll?

Laila P. Nordsveen (Ap) krevde i sin interpellasjon til Rådmannen 12.02.14 svar på hvilke investeringer som er gjort av BKM på Breivoll, og hvor mye av dette kommunen må innløse etter endt leieforhold i 2018. Ola Nordal leder i HTM (Hovedutvalg for teknikk og miljø) fulgte opp med en veldig konkret bestilling på spørsmål han ønsket svar på rundt dette. 3. april kommer saken opp i HTM. Du kan lese Rådmannens tilsvar til Nordal her (side 45-49). Vi får det rett og slett ikke til å henge på greip. 

Leieavtalen sier nemlig følgende om investeringene som skal gjøres i leieperioden:

Punkt 3. DKM skal foreta en verdiskapning ved investeringer og påkostninger for ca. 10 millioner kroner i løpet av leietiden. Dette innbefatter nødvendige reparasjoner, vedlikeholdsarbeider, samt utvikling av eiendommen etter nærmere avtale med kommunen. Beløpet inkluderer at DKM foretar en opprustning av vann-og kloakksystemet til eiendommen, herunder eventuelt framføring av vann- og kloakkledninger til eiendommen.

Punkt 8: DKM har ansvar for at helse-og bygningsmyndighetenes krav til at vann-og kloakkforhold til eiendommens bruk er oppfylt. Likedeles skal DKM dekke eventuelle utgifter i forbindelse med offentlige pålegg. Eventuelle utgifter i forbindelse med utvidet bruk av eiendommen dekkes også av leieren. Kostnanden inngår som en del av investeringen etter punkt 3.

Punkt 9. Nødvendige reparasjoner og vedlikeholdsarbeider i leietiden skal bekostes av DKM, og utføres etter nærmere avtale med teknisk sjef, som fører tilsyn med bygningene.

Punkt 13A. Større investeringer i form av nybygg og eventuell framføring av vann-og kloakkledninger til eiendommen, skal nedskrives med 25 års nedskrivningistid regnet fra 1. mai 1998. Dersom leieforholdet avsluttes før nedskrivningtiden er utløpt, skal kommunen betale erstatning for de foretatte investeringer, regnet ut fra lineær nedskrivning av investeringsbeløpet  med 25 års nedskrivningstid.  Investeringer som faller inn under dette punkt, og som kan medføre kommunal erstatning ved leieforholdes opphør, skal avtales på forhånd med rådmannen i Ås.

Punkt 13B. Andre investeringer og påkostninger som leieren foretar, herunder reparasjoner, vedlikeholdsarbeider, dekkes av leieren uten erstatning av kommunen for mulig restverdi ved leieforholdets opphør.

Man trenger ikke være juridisk kompetent for å forstå at det er all grunn til å sette spørsmålstegn til Rådmannens tilsvar. Her går det fram at BKM har investert 12,4 mill i stedet. Disse 12,4 millionene er forøvrig ikke dokumentert noe sted, men kommunen har, utifra eiendommens nåværende tilstand, grunn til å tro at dette beløpet stemmer. Og ikke nok med det. Rådmannen mener sågar at hele beløpet innebærer en avskrivningplikt for kommunen. Dette til tross for at det går klart fram av avtalen at det kun er investeringer etter punkt 13A som skal nedskrives. Her står det at det kun er større investeringer som nybygg og evt. vann-/kloakk som skal nedskrives. Investeringer som faller inn under dette punktet og som medfører erstatningsansvar for kommunen skal dessuten godkjennes av Rådmannen. Det bør da være en opplagt sikkerhet for begge parter at en slik godkjenning gjøres skriftlig?

Hele det oppgitte investeringsbeløpet legges altså til grunn for avskrivning. Men hva med de 10 millionene som BKM pålegges å investere som en del av avtalen i punkt 3? Disse pengene skulle brukes på reparasjoner, vedlikehold og utvikling av eiendommen, og kan nærmest leses som en del av husleia. Hvordan kan dette beløpet plutselig bli avskrivningspliktig? Også dette helt uten noen som helst skriftlig dokumentasjon. Også har vi punkt 8. Her står det svart på hvitt at utgifter i forbindelse med utvidet bruk av eiendommen skal dekkes av DKM. (feks. Brygger) Hvordan kan da også disse investeringene som ved et trylleslag bli nedskrivningspliktige? 

Det er jo ikke tvil om at eiendommen er oppgradert, men det var jo en forutsetning for leieavtalen. Husleia ble jo satt svært lav nettopp med tanke på oppgraderingsbehovet. Det er ikke til å forstå at kommunen overser punktene i kontrakten som tydelig regulerer hvordan investeringene skal håndteres. (Punkter som er til fordel for kommunen som tross alt eier eiendommen!) Legger man til kommunens manglende behov/interesse for å få dokumentert investeringene på 12,4 millioner kroner så blir det rett og slett sjokkerende.

Vi håper HTMs behandling bringer større klarhet i saken.

Publisert i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Rådmannen svarer: Hvilke investeringer er gjort på Breivoll?

Ås avis 24.03.14: Artikkel om Breivolls Venner

Ny artikkel i Ås avis om Breivolls Venner  kan leses her: 

 

Publisert i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Ås avis 24.03.14: Artikkel om Breivolls Venner

Ny intensjonsavtale om det gule huset undertegnet

Onsdag 5. mars skrev vi under på en ny intensjonsavtale om det gule huset. Denne ble behandlet i formannskapet samme kveld. Breivolls Venner liker dårlig å bli brukt som «brekkstang» for at låven skal opp, og vi har gitt beskjed om at vår evt.  inntreden i det gule huset ikke skal påvirke utfallet av byggesaken.
Kommer låven opp, så skal den kommer opp i «kraft av seg selv». Skjer det, så er det iallefall fint at vi da har en mulighet til å starte opp med vår aktivitet fra det gule huset samtidig.
Ås avis omtaler saken her:
Publisert i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Ny intensjonsavtale om det gule huset undertegnet

Interpellasjon stilt ang. økonomispørsmålet

Vi har lenge forsøkt å bringe til klarhet hvilke beløp og investeringer som kommunen har  nedskrivningsplikt på ovenfor BKM, og hva kommunen evt. skylder BKM når opsjonsperioden utløper i 2018. Dette var også en ganske stor sak når vi møtte teknisk sjef, en rekke politikere, samt representanter for BKM på Breivoll gård sommeren 2012. Det ble der besluttet at det skulle settes ned en arbeidsgruppe som skulle lage en faktaperm over saken og denne skulle også inneholde de økonomiske forholdene. Dette skjedde aldri.
Onsdag 12. februar ble det fremmet en viktig interpellasjon i kommunestyret av  Laila P. Nordsveen i Ap. Hun krever et klart svar på den økonomiske situasjonen rundt leieavtalen. Diskusjonen som følger spørsmålene hun stiller er svært interessant. Den viser også at flere andre politikere i årets løp har forsøkt å få svar uten hell. Kommunestyremøtene filmes og legges ut på nett, og du kan se alt sammen ved å klikke herSaken starter ca. 36 minutter ut i filmen.
Det vil nå uten tvil igangsettes en prosess som bringer fakta på bordet. Uvisshet skaper uro, og det er ingen parter i saken tjent med. 
Publisert i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Interpellasjon stilt ang. økonomispørsmålet