Formannskapets innstilling

Formannskapet hadde møte 15. mai og de kom fram til følgende innstilling som spilles inn til kommunestyret.

1. Ås kommune tar til etterretning at Brunstad kristelige menighet vil benytte seg av opsjonsmuligheten som ligger  i leiekontrakten fra 13. mai 1998

2. Innholdet i en eventuell ny bygning konkretiseres nærmere før partene tar stilling til prosjektet.

3. Det forhandles mellom Brunstad kristelige menighet og Ås kommune om disposisjonsrett til det gule huset.

4. Kommunen skal legge til rette for sambruk av friarealene på Breivoll, der partene også kan samarbeide med DNT og Oslofjorden friluftsråd og eventuelt andre organisasjoner som melder sin interesse. En eventuell avtale mellom partene må inngås i regi av rådmannen. Formannskapet skal holdes løpende orientert.

5. Disponering av friarealene må skje innenfor reguleringsplanens rammer.

6. Ås kommune må sette i gang en politisk prosess for framtidig bruk av Breivoll med tanke på at ny leieavtale skal være klar innen 1. mai 2017

Protokollen fra formannskapet kan du lese her. Breivollsaken er omtalt på s. 5-7:

Protokoll formannskapet 15.05.13

 

 

Publisert i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Formannskapets innstilling

ØB: Breivolls Venner får trolig bruke «det gule huset»

http://www.oblad.no/nyheter/breivolls-venner-far-trolig-bruke-det-gule-huset-som-kafe-1.7890499

Publisert i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for ØB: Breivolls Venner får trolig bruke «det gule huset»

Formannskapsmøte 15.05.13

Ås kulturhus – Lille Sal kl. 1830. Møtet er åpent for alle.

I innkallelsen kan dere lese dere opp på saksbehandlingen så langt, samt innstillingene som foreligger fra de ulike utvalgene i april.  Klikk deg inn på linken nedenfor, og gå inn på  Breivollsaken i sakslisten (F-sak 29/13).

Innkallelse formannskapet 15.05.13

Publisert i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Formannskapsmøte 15.05.13

Ås kommunes rett til å bruke gården i leieperioden

Leiekontrakten åpner for at Ås kommune kan benytte eiendommen vederlagsfritt. I Hovedutvalget for teknikk og miljø påpeker Høyre at Breivolls Venner ikke FRITT skal kunne benytte det gule huset siden leiekontrakten sier noe om tidsrammene kommunen har for slik bruk. I Hovedutvalget for oppvekst og kultur ble det sagt det motsatte – at kommunen styrer hvor mye de skal kunne bruke eiendommen.

Nedenfor ser du leiebestemmelsen som omtaler dette. Hva mener du?

UTDRAG FRA LEIEKONTRAKT

2. Eiendommen forutsettes utviklet i samarbeid med Ås kommune og utnyttet til aktivitetssenter for barn og unge, inkludert at deler av eiendommen tilrettelegges for fysisk og psykisk utviklingshemmede barn og unge.  Utviklingen skal ikke være til fortrengsel for allmennhetens friluftslivsbruk av strandlinjen og øvrige deler av leiearealet som ligger utenfor tunområdet, når slik bruk skjer i tråd med adferdsreglene i Friluftsloven.

Ås kommune får vederlagsfritt benytte eiendommen med tilhørende fasiliteter og utstyr til aktiviteter for fysisk funksjonshemmede barn og unge og psykisk utviklingshemmede i Ås kommune, under ledelse av kommunens egne representanter, minimum i et omfang av en dag i uken og to helgedager i måneden i sambruk med DKM. Dessuten en sammenhengende uke i skolens ferie. For øvrig avklares bruken nærmere med de ansvarlige i kommunen før hver skolestart .

Publisert i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Ås kommunes rett til å bruke gården i leieperioden

ØB: Breivolls venner ett skritt nærmere det gule huset!

http://www.oblad.no/nyheter/breivolls-venner-et-skritt-nermere-tilgang-til-det-gule-huset-1.7852422

Publisert i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for ØB: Breivolls venner ett skritt nærmere det gule huset!

Hvor står Frp og Høyre i Breivollsaken?

Gro Haug sier at Høyre fortsatt er i prosess, og at de vil bruke tiden fram til komunestyremøtet 29. mai til å lande sin posisjon i saken. Til ØB gir Gro Haug klart uttrykk for at hun mener at Ås kommune ikke har som oppgave å drive Breivoll gård. Hun gir også uttrykk for at hun personlig ikke har noe imot at menigheten oppfører et aktivitetshus (designet som en låve) på tunet. Hun mener dette kan bidra til å tilbakeføre tunet til sitt opprinnelige uttrykk.  Hvordan endelig beslutning blir fra Høyres side gjenstår å se.

Arne Hillestad sier at Ås Frp. er i mot all bygging av låve, og ønsker heller ikke at dette skal utredes nærmere. Kort og greit: Nei til låve! (Hurra!!) Når det gjelder spørsmål om Breivolls Venners tilstedeværelse på gården i opsjonstiden sier Hillestad at de ønsker en gård som er åpen for alle. Frp vil ikke motsette seg en slik løsning, men påpeker at avtalen om dette må være mellom Ås kommune og BKM.

 

Publisert i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Hvor står Frp og Høyre i Breivollsaken?

Dette mener SV, KRF, Venstre og MDG

I  går ble SV, MDG, Venstre og KRF enige om følgende motforslag til Rådmannens innstilling:

1. Som rådmannens innstilling punkt 1.

2. Innholdet i en eventuell ny bygning konkretiseres nærmere og avklares utfra kommunens reelle bruksbehov før kommunen tar stilling til prosjektet.

3. Ås kommune ønsker at Breivolls venner inntil 1. mai 2018 fritt skal få disponere «det gule huset». Avtale om dette …inngås mellom BKM og Ås kommune.

4. Ås kommune ber BKM om reforhandling av leieavtalens punkt 2 for å ivareta utvidet bruk av «det gule huset», jf punkt 3.

5. Kommunestyret skal legge til rette for sambruk av friarealene på Breivoll, der partene også kan samarbeide med Den norske turistforening, Oslofjordens friluftsråd og eventuelle andre organisasjoner som melder sin interesse. En eventuell avtale mellom partene må inngås i regi av rådmannen. Formannskapet skal holdes løpende orientert.

6. Disponering av friarealene må skje innenfor reguleringsplanens rammer.

7. Ås kommune må sette i gang en politisk prosess for fremtidig bruk av Breivoll med tanke på at ny leieavtale skal være klar innen 1. mai 2017.

Dette blir bedre og bedre!

Publisert i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Dette mener SV, KRF, Venstre og MDG

Arbeiderpartiets motforslag til Rådmannens innstilling

Arbeiderpartiet har nå kommet med sitt motforslag til Rådmannens innstilling! Det begynner å ligne noe! (Bare vi får de til å legge opp til FRI bruk av det gule huset!) Vi må få politikerne til å legge føringer for Rådmannen her! Det blir spennende å se hvordan de andre partiene responderer på dette!
Først Rådmannens innstilling: 
1. Ås kommune tar til etterretning at Brunstad kristelige menighet vil benytte seg av opsjonsmuligheten som ligger i leiekontrakten fra 13. mai 1998.
2. Brunstad kristelige menighet får lov til å bygge en bygning som erstatning for låven som ble revet. Bygningen underlegges ordinær byggesaksbehandling og bygges uten kostnad for kommunen.
3. Kommunen har ingen innvendinger mot at Breivolls venner får benytte Breivoll innenfor de rammer reguleringsplanen for området setter. En avtale om bruk av bygninger og anlegg forutsettes avklart i en egen avtale mellom Brunstad kristelige menighet og Breivolls venner.
Alternativ fra Arbeiderpartiet:
1. Som rådmannens innstilling punkt 1.
2. Innholdet i en eventuell ny låve/aktivitetshus konkretiseres nærmere før kommunen tar stilling til prosjektet.
3. Ås kommune ønsker at Breivolls venner inntil 1. mai 2018 skal få disponere det gule huset som kommunens funksjonshemmede opprinnelig benyttet – og som Ås kommune har avtalemessig rett til å disponere til avtalte tider. Avtale om dette inngås mellom BKM og Breivolls venner i regi av rådmannen.
4. Kommunestyret er positive til å etablere sambruk av friarealene på Breivoll der partene også kan samarbeide med Den norske turistforening, Oslofjordens friluftsråd og eventuelle andre organisasjoner som melder sin interesse. Eventuell avtale mellom partene inngås i regi av rådmannen.
5. Disponering av friarealene må skje innenfor reguleringsplanens rammer.
Publisert i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Arbeiderpartiets motforslag til Rådmannens innstilling

SV og MDG inviterer til tverrpolitisk møte i Breivollsaken!

Ås SV har sammen med Miljøpartiet  invitert alle de andre partiene til et felles tverrpolitisk møte i Breivollsaken i kveld. Målet er å enes om en god felles løsning for befolkningens beste. Ås SV har i dag sendt ut følgende pressemelding i anledning saken:

Ås SV: Breivoll skal være for alle!!

Ås kommune eier fantastiske bygninger og friområder på Breivoll gård. Området ble solgt til kommunen med støtte fra staten for at området skulle kunne brukes av kommunens innbyggere. Kommunen leier ut bygninger og tun-området til Den Kristne Menighet (Smiths venner). Det er nå svært begrenset hvilke andre grupper som kan bruke tunområdet og bygningene.

«Ås kommune må sørge for at potensialet på Breivoll blir brukt av flere enn i dag», sier leder i Ås SV Kristine Lien Skog.

Breivolls venner har samlet nesten 700 medlemmer og arbeider for å utvikle en bruk som åpner opp for allsidig utnyttelse for flere grupper. Overnattingsmuligheter for frivillige organisasjoner, sykkelkafe, samlingssted for frivillige organisasjoner, kulturelle aktiviteter, leirskolested, det er flere muligheter. Breivolls venner ønsker i første omgang å disponere den gule bygningen frem til leieforholdet utgår i 2018.

”Nå må kommunen som eier sørge for å avklare hva kommunen ønsker på Breivoll etter 2018, og samarbeide med Breivolls venner og Turistforeningen i dette arbeidet», sier Lien Skog.

Kommunen har gang på gang unnlatt å følge opp de politiske vedtak i denne saken:

Samarbeidsløsninger skulle bli fremforhandlet innen utgangen av 2012. Breivolls venner skulle sikres tilgang til lokaler innen mai 2013. I stedet går kommunen inn for at Den Kristne Menighet skal få lov til å sette opp en modulhall som kommunen kan disponere. «Ås kommune trenger ikke en hall på Breivoll. Ås kommune trenger å avklare hvordan vi kan få størst mulig glede av Breivoll for alle innbyggerne i fremtiden», sier Skog. Kommunen overlater til avtalepartene å bli enige om at Breivolls venner eventuelt skal kunne ha aktiviteter på Breivoll. Den kristne menighet savner at kommunen kommer på banen i slike forhandlinger. Det vil heller ikke bli aktuelt å bruke Breivoll når menigheten ikke ønsker det. «Igjen viser kommunen hvor kortsiktige de er i forvaltningen av viktige fellesområder, og hvor lite flinke kommunen er til å ta vare på initiativ fra innbyggere» fremhever Skog.

Ås SV har i samarbeid med MDG invitert alle politikerne i Ås til samtaler i før saken skal behandles politisk. V, Sp, KrF og AP har vist vilje til å finne en felles løsning når saken om Breivoll skal opp til politisk behandling. Det viser at det er politisk ønske om å støtte tiltak for å sikre at Breivoll blir til glede for alle innbyggerne i fremtiden.

Pressemelding slutt.

 

 

 

Publisert i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for SV og MDG inviterer til tverrpolitisk møte i Breivollsaken!

Våre bemerkninger og motforslag til rådmannens innstilling!

Breivolls Venner har i dag, 15.04.13, sendt våre innspill/bemerkninger i forhold til Rådmannens innstilling, samt utarbeidet et forslag til ny alternativ innstilling. Dette har vi oversendt politiske ledere og politiske gruppeledere i Ås kommune. Les mer via linkene nedenfor:

Innspill fra Breivolls Venner til Ås kommunens politikere

Alternativt forslag til Rådmannens innstilling

 

Publisert i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Våre bemerkninger og motforslag til rådmannens innstilling!